Všeobecné podmínky užívání klubové karty LIVING platné od 1. 5. 2018

 

Článek 1.

Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též „VOP“) společnosti SATPO management, s.r.o., IČ: 27650723, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C121608, se sídlem Holečkova 3331/35, Smíchov, 150 00 Praha 5 (dále jen “Společnost“), vychází z obecně závazných právních předpisů a upravují podmínky vydání a užívání klubové karty LIVING (dále jen „klubová karta“).

 

Článek 2.

Klubová karta LIVING

2.1    Kterýkoli klient Společnosti získává automaticky nárok na kartu klubu LIVING. Karta je pouze elektronická, její aktivace probíhá dokončení registrace v rámci klientského účtu. Po dokončení registrace lze členskou kartu plně využívat a čerpat výhody a slevy u partnerů klubu LIVING po jejím předložení v elektronické podobě (např. v Apple Wallet).

2.2    Vydání klubové karty není zpoplatněno.

2.3    Všichni obchodní partneři Společnosti včetně specifikace výhod a výše slev jsou vždy uvedeni v internetovém katalogu na webových stránkách www.klub-living.cz. Po předložení klubové karty při nákupu zboží nebo objednání služeb, při objednání konzultací nebo odborného poradenství u obchodních partnerů Společnosti lze tyto výhody a slevy uplatňovat.

2.4    Poskytované slevy a výhody se nedají sčítat s jinými slevami, akčními nabídkami či jinak zvýhodněným zbožím nebo službami. Klubovou kartu nelze použít společně s jiným slevovým kuponem (jednotlivé slevy nelze sčítat).

2.5    Klubová karta je nepřenosná. Klubovou kartu je oprávněn využívat pouze klient, na jehož jméno byla klubová karta vydána.

2.6    Klubový program připravila Společnost s dlouhodobým záměrem usnadnit klientovi zařízení interiéru jakékoli bytové nebo nebytové jednotky, popř. poskytnout klientovi další služby související s bydlením. Společnost si však vyhrazuje právo klubovou kartu i bez uvedení důvodu kdykoli zrušit nebo změnit seznam obchodních partnerů, který je uveden v internetovém katalogu na webových stránkách www.klub-living.cz a není povinna o tomto držitele klubové karty jakkoli informovat. Držitel klubové karty nemá v souvislosti s opatřeními Společnosti uvedenými v tomto odstavci nárok na jakékoli plnění ze strany Společnosti.

2.7    Držitel klubové karty má dále právo účastnit se speciálních a reklamních akcí pořádaných Společností.

 

 

Článek 3.

Zpracování osobních a dalších údajů klienta

3.1     Společnost je oprávněna zpracovávat osobní údaje klienta uvedené v žádosti o vydání klubové karty jako je jeho jméno a příjmení, adresa bydliště (v případě, že klientem je obchodní korporace, pak je společnost oprávněna zpracovávat údaje o firmě, sídle (kontaktní adrese), IČO a jménu a příjmení jejího zástupce), a dále údaje o čísle klubové karty, e-mailu a telefonním čísle. Společnost je dále oprávněna při každém použití klubové karty u obchodních partnerů Společnosti shromažďovat informace o nákupech, objednaných službách, konzultacích a poskytovaném odborném poradenství a o objednávkách provedených klientem u obchodních partnerů Společnosti.

 

3.2     Podpisem žádosti o vydání klubové karty poskytuje klient Společnosti na dobu deseti let souhlas se shromažďováním, zpracováváním, správou a uchováváním údajů klienta uvedených v čl. 3. odst. 1 těchto VOP. Správcem osobních údajů je společnost SATPO management, s.r.o. Klient dále podpisem žádosti o vydání klubové karty uděluje souhlas Společnosti k poskytnutí svých osobních údajů v rozsahu číslo vydané karty, jméno držitele karty a kontaktní emailové adresy obchodním partnerům Společnosti, které jsou uvedeny na webové stránce www.klub-living.cz

 

3.3     Klient je informován o tom, že Společnost, jakož i osoby uvedené v čl. 3 odst. 3.2 výše vystupující v postavení zpracovatelů, shromažďují a  zpracovávají osobní údaje klienta na základě souhlasu, který klient udělil Společnosti v žádosti o vydání klubové karty. Tento souhlas může klient kdykoli odvolat. Odvoláním tohoto souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů klienta založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním. Odvolat souhlas může klient kdykoli písemně, a to zasláním emailu na adresu info@klub-living.cz, nebo dopisu na kontaktní adresu Společnosti, a to bez jakýchkoli vícenákladů a následků pro stávající anebo budoucí smluvní vztahy mezi klientem a Společností, jakož i dalšími osobami uvedenými v čl. 3 odst. 3.2 výše vystupujícími v postavení zpracovatelů. V tomto případě Společnost, jakož i ostatní osoby uvedené v čl. 3 odst. 3.2 výše vystupující v postavení zpracovatelů, zastaví veškeré zpracovatelské činnosti. Odvolání tohoto souhlasu však neznamená, že by Společnost, jakož i osoby uvedené v čl. 3 odst. 3.2 výše, musela / musely smazat osobní údaje, které Společnost, jakož i osoby uvedené v čl. 3 odst. 3.2 výše, zpracovává / zpracovávají pro účel plnění smlouvy uzavřené s klientem. Tímto rovněž není dotčeno právo klienta požadovat výmaz i těchto osobních údajů, které se klienta týkají a jsou stále v držení Společnosti a/nebo osob uvedených v čl. 3 odst. 3.2 výše.

3.4     Osobní údaje zpracovává přímo Společnost nebo jiná osoba uvedená v čl. 3 odst. 3.2 výše v České republice. Společnost, jakož i osoby uvedeny v čl. 3 odst. 3.2 výše, poskytuje / poskytují dostatečné a věrohodné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany osobních údajů klienta. Zpracování osobních údajů klienta probíhá v technicky i fyzicky zabezpečených elektronických informačních systémech.

3.5     Osobní údaje klienta mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (soudům, policii, notářům, finančním úřadům apod., v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí) nebo je Společnost, resp. osoby uvedeny v čl. 3 odst. 3.2 výše, může / mohou přímo poskytnout jiným subjektům v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem.

 

3.6     Klient má právo požadovat od Společnosti, jakož i od osob uvedeny v čl. 3 odst. 3.2 výše, přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů klienta může se klient obrátit na Společnost, jakož i na kteroukoli z osob uvedených v čl. 3 odst. 3.2 výše, nebo se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz, www: ˂https://www.uoou.cz˃.

 

                                                                                                      Článek 4.

Závěrečná ustanovení

4.1    Členství v klubu LIVING je dobrovolné a není předpokladem poskytnutí jiných služeb, jež jsou poskytovány Společností a/nebo členy skupiny SATPO v rámci jejich hlavní činnosti.

4.2    Aktuální VOP včetně katalogu obchodních partnerů jsou vyvěšeny na stránkách www.klub-living.cz. Společnost si vyhrazuje právo tyto VOP nebo jejich část kdykoli zrušit nebo změnit. Pokud není uvedeno jinak, jsou změny účinné okamžikem jejich zveřejnění na webových stránkách www.klub-living.cz.

4.3    Společnost neodpovídá za důsledky nesprávného fungování klubové karty, přímé či nepřímé, vzniklé z jakékoli příčiny.

4.4    Pokud klient klubovou kartu ztratí nebo dojde k jejímu odcizení, sdělí tyto skutečnosti bez prodlení písemně na adresu sídla Společnosti či e-mailem na adrese info@klub-living.cz. Nová klubová karta bude klientovi bezplatně vydána v kanceláři Společnosti nebo zaslána na adresu klienta uvedenou v žádosti o vydání klubové karty, případně na poslední známou adresu, jež klient Společnosti v souvislosti s klubovou kartou sdělil, a to nejpozději do 1 měsíce od sdělení skutečností o ztrátě nebo odcizení klubové karty. Pokud klient skutečnosti o ztrátě nebo odcizení karty nesdělí, ztrácí právo využít veškeré výhody, které souvisejí s užíváním klubové karty.

4.5    Držitel klubové karty může kdykoli bez jakékoli lhůty a udání důvodu klubovou kartu vrátit. Vztah tímto dnem končí.

Vyplněním žádosti o vydání klubové karty klient potvrzuje souhlas s Všeobecnými podmínkami užívání klubové karty.

 

Generování PDF